Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)

Reklaam
Reklaam

SA Ajaleht Eesti Kirik privaatsustingimused

SA Ajaleht Eesti Kirik (edaspidi Eesti Kirik) võtab Sinu isikuandmete privaatsust tõsiselt. Oma väite kinnitamiseks oleme koostanud käesoleva dokumendi, et Sinu tähtsamatele privaatsust puudutavatele küsimustele vastata.

Isikuandmete töötlemisel lähtub Eesti Kirik siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest, mis on kooskõlas GDPR-is ja IKS-is sätestatud regulatsioonidega. Kasutades Eesti Kiriku digilehte ja tehes Eesti Kiriku digitellimuse, nõustud Sa isikuandmete töötlemise tingimustega vastavalt käesolevates privaatsustingimustes ettenähtud korrale. 

1. Mida need sõnad tähendavad?

1.1. Eesti Kirik – Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) ajaleht, mis ilmub nii paberkandjal kui digilehena ja lähtub oma sisus ajakirjanduse headest tavadest, kristlikest põhimõtetest ja EELK seadustest (registrikood 90007336). 

1.2. Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle kohta on Eesti Kirikul kogutud isikuandmeid, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.

1.3. GDPR – Isikuandmete kaitse üldmäärus.

1.4. IKS – Isikuandmete kaitse seadus.

1.5. Isikuandmed – igasugune teave, mille alusel on võimalik füüsilist isikut kaudselt või otseselt tuvastada, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on (nt nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator).

1.6. Isikuandmete töötlemine – igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.7. Küpsis – väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades Sinu seadmesse.

1.8. Teenused – Eesti Kiriku poolt kasutatavad teenused.

1.9. Digileht – Eesti Kiriku veebileht eestikirik.ee.

2. Kes minu andmeid töötleb?

2.1. Sinu andmeid töötleb SA Ajaleht Eesti Kirik (registrikood 90007336 ), asukohaga Ülikooli 1, Tartu 51013.

2.2. Eesti Kiriku andmekaitsespetsialist on Karmen Lumik (e-posti aadress: karmen.lumik[ät]eelk.ee).

3. Millistel põhimõtetel toimub andmetöötlus?

Eesti Kirik lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

3.1. seaduslikkuse põhimõte – andmetöötlemise asjaolud on andmesubjektile vabalt kättesaadavad, õiglased ja läbipaistvad (GDPR art 5(1)a;

3.2. eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse ainult kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel (GDPR art 5(1)b);

3.3. minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse nii väikeses ulatuses kui selle eesmärgi saavutamiseks vajalik (GDPR art 5(1)c;

3.4. andmekvaliteedi põhimõte – isikuandmed on õiged ja asjakohastatud; selle tagamiseks võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks (GDPR art 5(1)d);

3.5. piiratud säilitamise põhimõte – isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik töötlemiseesmärgi saavutamiseks (GDPR art 5(1)e);

3.6. turvalisuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse (GDPR art 5(1)f);

3.7. vastutuse põhimõte – põhimõtete täitmise eest vastutab vastutav töötleja (GDPR art5(2));

3.8. vaikimise ja lõimitud andmekaitse põhimõte – andmekaitsega arvestatakse koheselt, st ei oodata riskide realiseerumist, vaid seda ennetatakse aktiivselt (GDPR art 25).

4. Milliseid andmeid töödeldakse?

Eesti Kirik kogub ja töötleb andmesubjekti nõusolekul alljärgnevaid andmeid:

  • eesnimi ja perekonnanimi,
  • e-posti aadress,
  • telefoninumber,
  • postiaadress,
  • makseandmed – pangakonto number

5. Kuidas minu andmeid kogutakse?

Eesti Kirik kogub andmesubjekti nõusolekul isikuandmeid talle otseselt avaldatud pöördumiste, tavapärase suhtluse ning pakutavate teenuste ja Eesti Kiriku sisu kasutamisel.

6. Miks minu andmeid töödeldakse?

6.1. Eesti Kirik töötleb andmesubjekti isikuandmeid selleks, et pakkuda andmesubjektile võimalus osa saada Eesti Kiriku toodetest (paberkandjal leht, digileht, reklaam).

6.2. Eesti Kirik töötleb andmesubjekti isikuandmeid üksnes andmesubjekti nõusoleku ja/või seaduse alusel ning ettenähtud ulatuses. Kehtivast õigusest tulenevalt on isikuandmete töötlemise aluseks andmesubjektiga sõlmitud leping.

6.3. Andmesubjekti nõusoleku puhul allub isikuandmete töötlemine nõusolekus määratud piiridele ja eesmärgile.

7. Kellele minu andmed saadetakse?

7.1. Andmesubjekti isikuandmete edastamise rangeks eelduseks on isikuandmete töötlemise seaduslikkus ning lepingule vastav eesmärgipärasus.

7.2. Eesti Kirik teeb oma teenuse pakkumisel koostööd kolmandate isikutega, kellele Eesti Kirikul on õigus konkreetse koostöö tegemise jaoks sõlmitud lepingu alusel ja ulatuses edastada andmesubjekti isikuandmeid. Viidatud kolmandateks isikuteks on näiteks reklaami- ja turunduspartnerid, maksehäireregistrid, infotehnoloogilise teenuse osutajad ning muud asjakohased ettevõtted ja asutused (mh nt Piwik Pro kasutusstatistika saamiseks, Maksekeskus AS maksete teostamiseks jt).

8. Kui kaua minu andmeid säilitatakse?

8.1. Eesti Kirik säilitab andmesubjekti isikuandmeid üksnes seni, kuni see on nende andmete kogumise eesmärki hinnates ja on selle eesmärgi saavutamiseks vajalik. 

8.2. Isikuandmete säilitamise tähtaeg võib varieeruda. See sõltub sõlmitud lepingu pikkusest. 

9. Millised on minu õigused?

9.1. Oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta või isikuandmete töötlemist piirata.

9.2. Pöörduda Eesti Kiriku poole oma isikuandmetega tutvumiseks.

9.3. Nõuda Eesti Kirikult ebaõigete isikuandmete parandamist.

9.4. Nõuda Eesti Kirikult isikuandmete kustutamist.

10. Kui olen rahulolematu, kelle poole saan pöörduda?

Andmesubjektil on õigus oma isikuandmeid puudutava murega pöörduda Eesti Kiriku poolt määratud andmekaitsespetsialisti (vt p 2) poole mistahes küsimuses, taotluse ja/või kaebuse tekkimisel. Eesti Kirik püüab kiiremas korras tekkinud probleemi lahendada.