Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Valgamaa sai saja-aastaseks

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Igor Gräzin esinemas Valgamaa juubeli puhul korraldatud kõnekoosolekul Valga raekojas. Valga valla Facebooki-leht.

Maakonna 100. aastapäeva tähistamisel mängisid olulist rolli seal asuvad luterlikud kogudused.

Pärast seda, kui Eesti-Läti pii­ri kindlaksmääramisel lii­de­ti Valga põhiosa Eestiga, o­t­sus­tas vabariigi valitsus 6. sep­tembril 1920 moodustada lin­na ümber asuvatest val­da­dest uue maakonna. Val­ga­maa piirid, mis määrati täp­se­­malt kindlaks järgmise aas­­ta veebruaris, olid üldiselt sar­nased tänapäevastega. Vaid Otepää piirkond jäi tollal veel Tartumaa koosseisu.

Juubelit otsustati ava­li­kult tähistada Valgamaa Oma­va­lit­suste Liidu esimehe ­Agu Kab­ritsa initsiatiivil, kes on ühtlasi Hel­me koguduse juhatuse esi­mees. EELK Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja Margus Su­vi selgitas Eesti Kirikule, et ki­riku jaoks oli seejuures kõige olu­lisem palvetada maakonnas ela­va umbes 28 000 inimese elu ja hea käekäigu eest.

1925. aastal otsustas EELK ki­ri­kupäev luua ka Valga praost­kon­na, kuid selle pii­rid ei kattunud maakonna oma­dega. Nii on see ka tänapäeval – praostkonna ühe­­teist­küm­nest kogudusest te­gutseb Va­l­­ga maakonnas vaid kuus.

Siiski palus praost Mart Jaan­son aastapäeva puhul kõi­­kides praostkonna kogu­dus­­tes eelmise pühapäeva ju­­­ma­­la­teenistustel võtta Val­­­ga­­maa inimesed ja nende te­­ge­mised eestpalvesse. Maa­kon­­nakeskuse Valga kirikus pee­tud tänujumalateenistusel oli õpe­taja Suvi sõnul altari juurde paigutatud maakonna lipp ning lauldi isamaateemalisi ki­ri­ku­lau­le. Jutlustas  endisest po­lii­ti­kust Saarte vikaardiakon Igor Gräzin.

Ent Valga kogudus soovis tähtpäeva puhul tähelepanu juh­tida ka piirkonna tu­le­vi­ku probleemidele. See­tõt­tu kor­raldati pärast ju­ma­la­tee­nis­tust kiriku kõrval asu­­vas Val­ga raekojas tee­ma­ko­hane kõ­ne­koosolek. Igor Grä­zin tutvus­tas seal paa­ri­­kümnele kuulajale oma ideed luua Valga ja Valka lin­­nast rahvusriikideülene hal­dus­ük­­sus Euroopa Liidu raames ning Valga asevallavanem Too­mas Peterson rääkis valla tule­vi­kustrateegiast.

Lisaks toimus 6. septembril Val­ga maakonna juubeli tänu­jumalateenistus ka Helme ki­ri­kus, kus kaasa teenis Tõrva man­do­liiniansambel Mandala Viive Andersoo juhtimisel.

Rain Soosaar