Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Suhtumisest homoseksuaalsesse käitumisse kirikutes ja kirikuosadusest

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

EELK XXVIII kirikukogu 1. istungjärgul Tallinnas 25. novembril 2009 vastu võetud avaldus
Viimastel aastatel on mõnedes kirikutes toimunud arutelud inimese, tema seksuaalsuse ja abielu üle, mis on viinud uue suhtumiseni homoseksuaalsesse käitumisse. See kajastub kiriku praktika muutmises – on hakatud õnnistama või laulatama samasoolisi paare ning ordineerima ka vaimulikke, kes elavad koos samast soost partneriga.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikukogu jälgib murega taolisi arenguid mõnedes Luterliku Maailmaliidu, Porvoo Osaduskonna ja Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas liikmeskirikutes. Kirikuosadus kasvab välja ühisest usust ning väljendub ka õpetuslikus üksmeeles. See tähendab, et kirikuosaduse liikmeskirikud ei langeta kiriku ajaloolist õpetust ja praktikat puudutavaid otsuseid ilma konsensuseta kirikuosaduse tasandil. Vastasel korral pingestatakse ja pärsitakse kirikutevahelist osadust, mis rajaneb evangeeliumil Jeesusest Kristusest ning teostub ühises tunnistamises ja teenimises.
2008. aastal väljendas Eesti Kirikute Nõukogu oma liikmeskirikute ühist seisukohta, et «pühakirjatraditsiooni ei saa ümber tõlgendada homoseksuaalset praktikat heakskiitvas tähenduses. Homoseksuaalsus on Piibli järgi patt, mida käsitletakse nii Vanas kui Uues Testamendis ühtviisi negatiivses valguses. Kristlikus elu mõistmises ega praktikas ei saa pattu «normaliseerida».»
Samasugust arusaama on korduvalt väljendanud ka Eesti, Läti ja Leedu evangeelsete-luterlike kirikute piiskopid. Nad juhivad tähelepanu raskustele, mis tekivad kirikutevahelises suhtlemises seoses ühepoolsete muudatustega kiriku senises õpetuses inimesest, abielust, inimese seksuaalsusest ning sellest juhinduvas praktikas.
Sellest lähtuvalt EELK kirikukogu avaldab, et samasooliste isikute kooselu õnnistamine või koguni laulatamine ei ole kooskõlas pühakirja ja kristliku usuga. Kui üks kirik taolise tegevuse ametlikult heaks kiidab, avaldub selles selge erinevus kristliku usu ja kiriku õpetuse mõistmises, mis takistab altari- ja kantsliosaduse teostamist kirikute vahel.
Ustavus Jumalale ja Tema sõnale nõuab meilt, et me õpetaksime, kuulutaksime ja järgiksime ainult seda õpetust, mille Issand on oma Kirikule usaldanud, et inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele (1Tm 2:4). Me nendime, et Luterlikus Maailmaliidus, Porvoo Kirikuosaduses ja Evangeelsete Kirikute Osaduses Euroopas puudub üksmeel suhtumises homoseksuaalsesse käitumisse. Me kutsume kirikuid, kes ühepoolselt on senist praktikat muutnud või kes kaaluvad selle muutmist, naasma Jumala sõna kindlale alusele ja palvetame, et Püha Vaim juhiks meid kogu tõesse (Jh 16:13).
Leitav: http://www.eelk.ee/eelk_uudised/doc/kirikukogu_avaldus_2009.pdf

Eesti Kirikute Nõukogu ja EELK seisukohti väljendavad dokumendid:
Balti piiskoppide poolt 2006. a saadetud ja EELK piiskopliku nõukogu poolt heakskiidetud kiri Luterlikule Maailmaliidule ja Rootsi kirikule: http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=2 
Eesti Kirikute Nõukogu seisukoht homoseksuaalsuse küsimuses: http://www.ekn.ee/www_tekstid/2008/lakitused.htm  
Balti luterlike piiskoppide kohtumisel 2009. a novembris Tallinnas vastu võetud pöördumine: http://www.eelk.ee/eelk_uudised/doc/balti_piiskoppide_yhisavaldus.pdf