Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

EELK Usuteaduse Instituudi professorid esitlesid raamatuid

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

9. septembril, instituudi õppeaasta avaaktuse päeval esitleti usuteaduse instituudis kahte raamatut. 

Instituudi piibli­tea­dus­te pro­fessori Jaan Lahe uus raa­mat „Sõnum tei­sest maa­il­mast. Mis on kristluse põ­hi­sõ­num?“ vaatleb risti­usu olulisemaid õpe­tusi nagu õpe­tus Jumalast ja loo­misest, usust ja il­mu­tusest, patust ja lunastusest ning püüab nen­de alusel vas­tata küsimusele, mis on kristluse põ­hisõnum. 

Lahe rõhutab, et raamatut kirjutades ei olnud tema eesmärgiks luua sisult uut ja originaalset ristiusukäsitlust, vaid püüda nii vanemat kui uuemat kristlikku mõttelugu kasutades näidata, kuidas teoloogid on tegelnud läbi ajaloo ristiusu õpetuse pideva uuesti sõnastamise ja seletamisega. Lahe sõnul on see protsess, mis algas juba Uues Testamendis ja kestab tänini. Ta on veendunud, et ristiusu põhisõnum on peamises muutumatu ja säilinud läbi aegade, kuid erinev on see, kuidas seda on sõnastatud, mõtestatud ja tõlgendatud. 

Lahe ütleb, et ta püüdis kirjutada raamatu, mis on mõel­dud mitteteoloogidest lugejatele ja mis püüab sõnastada kristluse põhisõnumit nii, et see kõnetaks tänapäevast ha­ritud lugejat. 

Raamat tugineb eeskätt uusaja luterlikele mõtlejatele ja pakub vaatenurka ristiusule, mis lähtub inimese eksis­tent­siaalsetest probleemidest (küsimus elu mõttest, surmast, kurjusest jne), arvestab teoloogia kui teaduse praeguse arenguseisuga ja Eesti religioosse situatsiooniga ning mis oleks samal ajal nii oikumeeniliselt avatud kui ka ava­tud dialoogile filo­soo­fiaga, teiste tea­dustega, mitte­kristlike reli­gi­oo­ni­dega ja ar­ves­taks sel­lega, et suur osa religioonist hu­vi­tuvaid inimesi Ees­tis on tänapäeval vaim­sed otsijad. 

Usuteaduse ins­ti­­tuudi teise piib­liteaduste pro­fes­­sori Randar Tas­muthi raamat „Uue Testamendi kon­tek­stuali­seeriv teoloogia. Kristliku usulise mõtte ja prak­tika sünd“ on mõeldud neile, kes on juba õppinud teoloogiat ja tahavad oma teadmisi Uue Testamendi mõt­temaailma tund­mises täien­dada. See on suurejooneline, julge ja originaalne kat­se võtta ühtede kaante vahele kokku kogu algkristlik mõt­lemine ja esitada seda süstemaatiliselt, kuid samas ka ajalist perspektiivi arvestades – alates Jeesuse kuulutusest kuni 1. sajandi lõpuni. 

Raamat annab põhjaliku ülevaate Jeesuse enda kuu­lu­tusest ning Pauluse, sünoptiliste evangeeliumide (Mat­teus, Markus ja Luukas) ja Johannese kirjanduse (Jo­han­ne­se evangeeliumi ja kirjade) teoloogiast ning esitab algkristlikku mõttemaailma samaaegselt nii selle paljususes kui ka ühtsuses. Tasmuthi teos on esimene Eesti teoloogi algupärane Uue Testamendi teoloogia tervikkäsitlus, mis on ilmunud raamatuna. 

Usuteaduse instituudi kunagise professori Ago Viljari (1910–1989) „Uue Testamendi teoloogia“ on jäänud vaid käsikirjaks. Ühe Uue Testamendi teoloogia tervikkäsitluse ilmumine on suursündmus ka Eestist palju suuremates kee­le- ja kultuuriruumides ning seetõttu väärib Tasmuthi värske raamat olulise panusena Eesti teoloogilisse mõttelukku eri­list tähelepanu. 

Selles teoses võtab hiljuti 65aastaseks saanud Eesti teoloogia grand old man kokku oma aastakümnetepikkused uuringud ja raamat on ühtlasi tema kauaaegse õpetamistöö viljaks usuteaduse instituudis. 

Eesti Kirik