Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Üleskutse elada Jeesuse jüngrina

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Kirikute Maailmanõukogu maailmamisjoni ja evangeliseerimise konverentsil 8.–13. märtsil Arushas Tansaanias vastu võetud üleskutse

Elu Vaimus: üleskutse muutuvaks ja muutvaks jüngrina elamiseks
Kirikute Maailmanõukogu maailmamisjoni ja evangeliseerimise konverents toimus Aru­shas Tansaanias 8.–13. märtsini. Konverentsil osales üle 1000 misjoni- ja evangeliseerimistööga seotud inimese, kes esindasid erinevaid kristlikke traditsioone kõikjalt maailmast.
Tähistasime rõõmuga Jumala Püha Vaimu eluandvat liikumist ka meie ajas. Erilist innustust saime aafrikalikust kontekstist ja vaimsusest. Piiblitundide, palvete, jumalateenistusliku elu ja oma lugude jagamise kaudu saime julgustust olla tunnistajad Jumala valitsusest, mis on tulnud meile meie Issanda Jeesuse Kristuse elu, ristisurma ja ülestõusmise kaudu.
Kuigi nägime lootuse vilksatusi, peame olema teadlikud ka surma külvavatest jõududest. Need raputavad maailma korda ja põhjustavad paljudele kannatusi. Märkame ehmatavat rikkuse kuhjumist ühe ülemaailmse rahandussüsteemi tõttu, mis teeb väheseid rikkaks ja paljusid vaeseks. Selles peitub paljude praeguse aja sõdade, konfliktide, looduskatastroofide ja kannatuste põhjus. Teadvustame, et ühiskonna piirialadel elavad inimesed kannavad kõige raskemaid koormaid. Ülemaailmne süsteem on teinud turumajanduse üheks meie aja ebajumalaks. See on tugevdanud domineerimis- ja diskrimineerimiskultuure, kus tõrjutakse ja alavääristatakse miljoneid inimesi, surudes neid tingimustesse, mis muudavad nad haavatavaks ja ärakasutatavaks.
Sellised küsimused ei ole 2018. aastal uued, ent Püha Vaim jätkab tööd ka meie ajas ning kutsub meid kui kristlasi tungivalt üles nii isiklikule kui ühisele meeleparandusele ning muutuvale ja muutvale jüngrina elamisele.
Jüngriks olemine on nii kingitus kui kutse olla Jumala aktiivsed kaastöölised maailma muutmisel. Kiriku varased teoloogid on kasutanud mõistet theosis ehk jumalikustumine. Jumalikustumises saame osa Jumala armust, osaledes Jumala misjonis. Jüngriks olemise tee juhib meid jagama ja tõeks elama Jumala armastust Jeesuses Kristuses, otsides õiglust ja rahu viisil, mis erineb sellest, mida maailm pakub (Jh 14:27). Seega, me vastame Jeesuse kutsele järgneda talle maailma äärtest.

Jeesuse jüngritena, üksi ja üheskoos
Oleme kutsutud ristimise kaudu elama tõeks muutuvat ja muutvat jüngerlust ning Kristuse-keskset eluviisi maailmas, kus paljud inimesed kogevad lootusetust, tõrjumist, üksindust ja alavääristamist.
Oleme kutsutud teenima üht kolmainu Jumalat, Isa, Poega ja Püha Vaimu, õigluse, armastuse ja armu Jumalat ajal, mil paljud teenivad turumajandust ebajumalana.
Oleme kutsutud kuulutama Jeesuse Kristuse rõõmusõnumit – elu täiust, meeleparandust, pattude andeksandmist ja igavese elu tõotust – sõna ja teoga vägivaldses maailmas, kus paljusid ohverdatakse surma jõududele ning kus paljud ei ole veel saanud kuulda evangeeliumi.
Oleme kutsutud pühenduma rõõmsa südamega Püha Vaimu tööle, kes tugevdab ühiskonna äärealadel elavaid inimesi nende õigluse ja inimväärikuse otsingutel.
Oleme kutsutud märkama Jumala sõna maailmas, kus edastatakse palju vastuolulisi, valelikke ja segadusse ajavaid sõnumeid.
Oleme kutsutud hoolitsema Jumala loodu eest ja olema solidaarsed rahvastega, kes kannatavad rängalt kliimamuutuse tõttu, mille on põhjustanud jõhker inimkeskne looduskeskkonna rüüstamine ahnitsemise ja tarbimise eesmärgil.
Oleme kutsutud hoidma ühte õiglases ja avatud kogukonnas, ühtsuse taotlemisel ja oikumeenilisel teekonnal maailmas, mis rajaneb alavääristamisel ja väljatõrjumisel.
Oleme kutsutud Jumala muutva armastuse ustavateks tunnistajateks dialoogis teiste religioonide esindajatega maailmas, kus usu politiseerimine põhjustab sageli konflikte.
Oleme kutsutud olema teenivad juhid, kes teevad nähtavaks Kristuse tee maailmas, mis väärtustab võimu, rikkust ja rahakultuuri.
Oleme kutsutud maha kiskuma müüre ja otsima õiglust koos nendega, kellelt on võetud nende vara ja kodu: immigrandid, põgenikud ja varjupaigataotlejad; seisma vastu uute rindejoonte ja piiride rajamisele, mis eraldavad inimesi üksteisest ja põhjustavad surma.
Oleme kutsutud käima ristiteel, mis esitab väljakutse elitarismile, eesõigustele ning üksikisiku ja struktuuri võimule.
Oleme kutsutud elama ülestõusmise valguses, mis pakub lootusrikkaid võimalusi muutumiseks ja muutmiseks.
See on üleskutse muutuvaks ja muutvaks jüngerluseks. Me ei suuda järgida seda üleskutset üksnes omaenese jõust ning seepärast lõpeb meie üleskutse palvega:

Armastav Jumal, täname sind elu kingituse eest selle mitmekülgsuses ja ilus. Issand Jeesus Kristus, ristilöödu ja ülestõusnu, me täname sind, et tulid otsima eksinuid, vabastama vangisolijaid, tervendama haigeid ja pöörama enesekesksete südameid. Püha Vaim, rõõmustame sellest, et hingad maailma elus ja tuled meie südametesse. Kui elame Vaimus, saame ka käia Vaimus. Anna meile usku ja julgust võtta oma rist ja järgneda Jeesusele, et meist saaks õigluse ja rahu palverändurid meie ajas. Aita, et võiksime olla õnnistuseks sinu rahvale, aitaksime hoida sinu loodut ja ülistaksime sinu nime. Seda palume meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Aamen.