Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ülikooli usuteaduskond rõõmustab

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Tartu ülikooli usuteadus­kon­nas lõpetas sel aastal 21 üli­õpi­last. 

Tartu ülikooli usuteadus­kon­­nas rõõmustatakse vii­mas­te aas­tate suurima lõ­pe­tajate arvu üle. 21-st üli­õpilasest üheksa lõ­petas ba­kalaureuseõppe ja 12 ma­gist­riõppe. Seoses ko­roo­akriisiga korraldati li­saks ta­va­pärasele lõputöö kaits­misele juu­nis ka teine kaits­mine au­gustis, nii et osa lõpetajaid said diplomi alles augusti lõpus. 

Lõputöid oli kõigis usu­tea­­duse ehk teoloogia ja re­­ligiooniuuringute vald­kon­­­­­dades. Esile võib tõsta näi­teks Siim Lille magistritöö „Esoterismiuuringud ja okul­tism. Ernst Enno näitega“ ja Ta­nel Vasseli magistritöö „Usu­­line sotsialisatsioon ees­ti­keelsetes õigeusu peredes“. 

Bakalaureusetöödest vääri­vad muu hulgas mainimist Kristina Viina töö teemal „Jaa­ko­buse protoevangeelium ja   sel­le tõlge“, Rahel Toomiku „Pico della Mirandola ele­gant­seim kõne: üheksa võtmesõna analüüs“ ja Robert Bunderi töö teemal „Misjonitöö Eesti Evan­geelses Luterlikus Kirikus 2004. ja 2018. aasta koguduste sõ­naliste aruannete põhjal“.

Sisseastumiskonkursid olid Tartu ülikooli usu­tea­dus­­­konnas tugevad kõi­gis kol­mes õppeastmes. Baka­lau­r­e­­­useõppesse kandideeris 47 inimest 15 kohale. Sis­se­as­­­­­tumis­vestlusega lävendi üle­­­­tanuid oli rohkemgi kui õppekohti. Õppima võe­ti 16 uut üliõpilast. Ka ma­gist­riõppesse kandideeris 47 inimest. Vastu võeti lõpuks 22 uut üliõpilast. 

Väga tugev ja rahvusvaheline konkurss oli doktoriõppesse, kuhu kandideeris tervelt 21 ini­­mest kolmele kohale. Huvi usu­­teaduskonna doktoriõppe vas­tu on nii suur, et praegusele kol­mele vastuvõetule li­san­dub veel ka eksternidest dok­to­ran­te. 

Õppetöö Tartu ülikoolis al­gas 31. augustil. Plaanitakse alus­tada auditoorse õppega, mi­­da toetab tugevasti internet, ent kevadisest kriisist on palju õpi­tud ning valmis ollakse õp­pevorme va­ja­dusel kohe muu­t­ma. 

Kaido Soom,

Tartu ülikooli usuteaduskonna lektor