Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Konsistooriumi jaanuarikuu koosolekul

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Kirikuvalitsus tegi otsuseid koguduste
teenimise kohta ja kinnitas komisjonide uued koosseisud.

Diakonõpetaja Johannes Vassel vabastati
Roosa koguduse õpetaja ametikohalt ja määrati reservi 15. jaanuarist.
Hooldajaõpetajaks samast ajast määrati õp Toivo Hollo, praktikandiks määrati
Malle Kruusmaa.

Õpetaja Lea Heinaste vabastati Anna
koguduse õpetaja ametikohalt 1. jaanuarist ja hooldajaõpetajaks määrati praost
Teet Hanschmidt, diakoniks Jaanus Klaas.

Õpetaja Illar Hallaste määrati Ida-Harju
praostkonna vikaarõpetajaks alates 15. detsembrist 2005. Õpetaja Lea Kärson
vabastati Ida-Harju praostkonna vikaarõpetaja kohustustest samast kuupäevast ja
määrati Valga praostkonna vikaarõpetajaks.

Mihkli koguduse hooldajaõpetaja alates 1.
veebruarist on õpetaja Kaido Saak, Karuse koguduse hooldajaõpetaja samast
kuupäevast on õpetaja Lembit Tammsalu.

 

II.

Infotehnoloogia komisjon: Tiit Salumäe
(esimees), Priit Humal, Walter Johanson, Ülle Keel, Margus Kirja, Riina Sildvee
ja Jaan Süld.

Infotehnoloogia komisjon töötab välja ja
teostab EELK Interneti võrgupoliitika, -aadressid, -hierarhia ja
turvalisusmeetmed ning koguduste infosüsteemi Koguja; teeb ettepanekud
konsistooriumile EELK võrguadministraatorite nimetamise kohta ning teostab
nende tegevuse järelevalvet; teeb ettepanekuid keskasutuste ja üldkiriklike
tarkvaraprojektide kohta; konsulteerib ja abistab kogudusi ja allasutusi
arvutustehnikaga seotud küsimustes; teeb konsistooriumile ettepanekuid EELK
keskasutuste eelarves infotehnoloogia arendamiseks eraldatud summa kasutamise
üle.

Meediakomisjon: Tiit Salumäe (esimees),
Mihkel Kukk, Sirje Semm, Meelis Süld, Piret Toomvap ja konsistooriumi pressisekretär.

Meediakomisjon töötab välja ja viib ellu
EELK meediapoliitikat; lahendab autoriõigusega seotud küsimusi; arutab läbi
meediatöö kohta laekunud kriitika ja võtab selles suhtes seisukoha.

Kunsti- ja arhitektuurikomisjon: Tiit
Salumäe (esimees), Eva Jänes, Illar Kannelmäe, Juhan Kilumets, Olev Liivik,
Peeter Paenurm, Tõnu Parmakson ja Marju Raabe (sekretär).

Kunsti- ja arhitektuurikomisjon töötab
välja EELK kiriku või koguduse kooskäimiseks ettenähtud ruumi arhitektuurilised
ja kunstilised nõuded; annab eksperthinnanguid kirikutesse paigaldatavate
kunstiteoste kohta; annab nõu kirikute remondi- ja restaureerimistöödel;
kooskõlastab rajatava või renoveeritava kiriku või kabeli hoone projekti
vastavalt konsistooriumi kehtestatud korrale; hindab ehitustehnilist olukorda
ja kunstivarade säilimist kirikutes koostöös Muinsuskaitseametiga; teeb
ettepanekuid kultuuriväärtuste kaitsega seotud probleemide lahendamiseks;
konsulteerib kirikuväliseid asutusi ja organisatsioone luterlike
traditsioonide, kristliku sümboolika ja kirikuga seotud küsimustes.

Välissuhete komisjon: Tiit Salumäe
(esimees), Peeter Kaldur, Gustav Piir, peapiiskop Andres Põder, Kadri Eliisabet
Põder, Leevi Reinaru ja Veiko Vihuri.

Välissuhete komisjon töötab välja EELK
välissuhete strateegia ja taktika; korraldab EELK oikumeenilisi ja
konfessionaalseid suhteid; toetab EELK asutuste, nõukogude ning praostkondade
partner- ja välissuhteid; kinnitab sõpruskoguduste ja -praostkondade vahelisi
koostöölepinguid; koostab välissuhete komisjoni eelarve projekti ja edastab
selle majandusnõukogule; koordineerib diasporaatööd ja suhteid E.E.L.K.ga;
nimetab EELK esindajad rahvusvahelistesse organisatsioonidesse; kiidab heaks
EELK poolt sõlmitavate rahvusvaheliste lepingute ja rahvusvaheliseks avaldamiseks
mõeldud dokumentide tekstid.

 

III.

Arengunõukogu liikmeteks nimetati Leevi
Reinaru, Andres Tschumakov ja Avo Üprus. (Kirikukogu poolt valitud
arengunõukogu liikmed on ameti poolest peapiiskop Andres Põder, praost Enn
Auksmann, abipraost Tõnu Linnasmäe ning õpetaja Villu Jürjo.)

Kirikumuusika kutsekomisjoni liikmeteks
nimetati Piret Aidulo (esimees), Marika Kahar, Tiia Ratas, Tiit Salumäe ja
piiskop Einar Soone (aseesimees).

Hariduskomisjon: Urmas Petti, Gustav Piir,
Andres Põder, Randar Tasmuth, Marko Tiitus, Ove Sander (esimees) ja Veiko
Vihuri.

Kinnitati usutunnistuskirjade tõlkimiseks
ja kirjastamiseks moodustatud komisjoni uus koosseis, kuhu kuuluvad Edvin
Hiidel, Arne Hiob, Alar Laats, Kadri Lääs, Urmas Petti, Andres Põder, Thomas
Andreas Põder ja Tiit Pädam (vastutav sekretär).

OÜ Kiriku Varahaldus nõukogu liikmeteks
kinnitati Aivar Berzin, Patrik Göransson, Mart Einpalu, Illar Hallaste ja Mati
Maanas. Nõukogu koosseisu volitused kestavad 13. jaanuarini 2007.

Kinnitati konsistooriumi kantselei 2005.
aasta lisaeelarve ja 2006. aasta eelarve.

Pikva kabeli sisekujunduse projekti
toetuseks eraldati reservfondist 5000 krooni.

Võeti teadmiseks, et Usuteaduse Instituudi
rektor Alar Laats astus 22. detsembril 2005 ametist tagasi. Vastavalt Usuteaduse
Instituudi põhikirja § 30 alusel täidab rektori kohuseid usuteaduskonna dekaan
Randar Tasmuth.

EK