Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikukogu tegi tõhusat tööd

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

EELK XXVIII kirikukogu 1. istungjärk peeti 24. ja 25. novembril Tallinnas Usuteaduse Instituudis.
Päevakorras olid mitmed kirikuelu sõlmküsimused: kuulati EELK arengukava täitmise aruannet, sügisistungile omaselt arutati kiriku järgmise aasta eelarve üle, tehti parandusi kirikuseadustikus, võeti vastu kirikukogu avaldus ja valiti uus kirikuvalitsus, kirikukogu abijuhatajad ning komisjonide, nõukogude ja kirikukohtu liikmed.
Istungjärku juhatas peapiiskop Andres Põder, abijuhataja oli assessor Ove Sander. Et paljud kirikukogu liikmed olid esimest korda selles ametis, siis oli otstarbekohane kuulata õp Illimar Toometi põhjalikku ülevaadet kirikukogu kodukorrast ja seadusandlusest.

Esmakordne aruanne
Kantsler Urmas Viilma rääkis poolteist aastat tagasi vastu võetud EELK arengukava aruande täitmisest. Selle aja jooksul pidid kõik kiriklikud struktuuriüksused ja töötegijad lähtuma oma töös arengukavast.
Kinnitatud korra järgi tehakse kokkuvõte iga paaritu aasta 1. septembriks. Arengukava aruanne esitati esmakordselt ja Viilma märkis, et selle sügiseks esitamine ei ole sobiv (koostamine jääb suveajale) ning edaspidi tuleb aruanne esitamisele kirikukogu kevadistungjärgule. Siis langeb see kokku EELK ühtse aruandlussüsteemiga ja muutub tulevikus ka eelarve koostamise aluseks.
Aruande koostamisel selgus, et kõige rohkem oli arengukava täitmist vaja konsistooriumil, ka allasutustel ja organisatsioonidel, vähem praost­kondadel ja kogudustel. Kuid kiriku arengukava ei ole siiski dokument, millest peab lähtuma ainult konsistoorium, vaid see on strateegiakava kogu kirikule.  

Eelarve valdkonnapõhiseks
EELK konsistooriumi 2010. aasta planeeritava eelarve tuludest ja kuludest (mõlemad 8 122 282 krooni) tegi ülevaate kantsler Viilma, kes ütles kohe alguses, et mõni asi on seekord teisiti.
Nimelt on moodustatud eelarvevälised sihtfondid (sihtotstarbeliste eraldiste jaoks), muutunud on eelarve struktuur (peab vastama arengukavale) ja dokument ise on valdkonnapõhine (esiplaanil on töövaldkonnad, mitte kiriklikud asutused).
Eelarve tulud on jaotatud viide rühma: omatulu, EKNi toetus, muud tulud, laen eelarvevälistest sihtfondidest ja eelmise aasta eelarve ülejääk. Tuludest 65,5% tuleb kiriku oma sissetulekutest ja ülejäänud osa (34,5%) on tulud, mis on ebakindlad, ebareeglipärased ja erakordsed.
Kulude planeerimisel on arvestatud eelmiste aastate eelarvete tegeliku täitmisega. Kulud on jaotatud nelja ossa: kiriku juhtimine (44,93%), töövaldkonnad (51,89%), muud kulud (0,18%) ja reservfond (3%).  
Muutustest rääkides rõhutas Viilma, et maksutulu kasvab, kuid kinnisvara- ja finantstulu väheneb. Lähiaastatel lõpevad ka välistoetused. Kinnisvaraprojektid ootavad soodsamaid aegu ja erinevate fondide toetustele on üha rohkem soovijaid. «Ees on keerulised aastad, mis esitavad senisest tõsisema väljakutse ka kiriku ühtsusele,» ütles Viilma.
Revisjonikomisjoni esimehe Vello Vallaste hinnangul on tegu viimase kaheksa aasta parima eelarvega. Revideerimise käigus kerkinud küsimustele vastas assessor Mati Maanas. 2010. aasta eelarve kinnitati ilma ühegi muudatuseta.

Palju valimisi
Esitades kandidaate kirikuvalitsuse ehk konsistooriumi assessorite ja kantsleri kohale, märkis peapiiskop, et koostöö senise koosseisuga on laabunud ja tal ei ole põhjust seda muuta.
Valimistulemused kinnitasid peapiiskopi ettepanekut ning assessoritena jätkavad Joel Luhamets, Mati Maanas, Tiit Salumäe ja Ove Sander, kantslerina Urmas Viilma.
Arengunõukogu valitud liikmeid on kolm: Juhani Jaeger, Tarmo Loodus ja Avo Üprus. Majandusnõukokku valiti Mati Maanas, Raivo Linnas ja Jüri Vallsalu. Õiguskomisjoni valituid on viis: Urmas Arumäe, Vallo Ehasalu, Villu Jürjo, Thomas-Andreas Põder ja Illimar Toomet. Revisjonikomisjoni valiti Jüri Ehasalu, Lea Nõmm ja Urmas Paju. Nomineerimiskomisjonis on Tõnu Linnasmäe, Tanel Ots ja Leevi Reinaru.
Valitud sai ka kolmeliikmeline kirikukohus ja nende asemikud: Ants Tooming (asemik Illimar Toomet), Priit Kama (Jaanika Aigro) ja Villu Jürjo (Rene Reinsoo).
Ning lõpuks valiti ka kirikukogu abijuhatajad, kellest üks on vaimulik (Ove Sander) ja teine ilmikliige (Urmas Arumäe).

Mure kirikutevahelise osaduse pärast
Kirikukogu võttis vastu avalduse «Suhtumisest homoseksuaalsesse käitumisse kirikutes ja kirikuosadusest», milles väljendatakse muret arengute pärast kirikutes, kus on hakatud õnnistama või laulatama samasoolisi paare ning ametisse seadma vaimulikke, kes elavad homoseksuaalses suhtes. Kirikukogu leiab, et niisugune tegevus on takistuseks kirikutevahelisele osadusele.
Avalduses rõhutatakse, et kirikuosadus kasvab välja ühisest usust ning väljendub ka õpetuslikus üksmeeles. «Kui üks kirik taolise tegevuse ametlikult heaks kiidab, avaldub selles selge erinevus kristliku usu ja kiriku õpetuse mõistmises, mis takistab altari- ja kantsliosaduse teostamist kirikute vahel,» seisab kirikukogu avalduses.
EELK on Luterliku Maailmaliidu liikmeskirik ning kuulub samuti Porvoo Osaduskonda ja Evangeelsete Kirikute Osadusse Euroopas.

Tiiu Pikkur