Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Loomisel religiooniõpetuse kodulehekülg

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

23. aprillil toimus Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses järjekordne religiooniõpetuse ainenõukogu koosolek.
Religiooniõpetuse uue ainekava väljatöötamine on jõudnud etappi, mis lubab Eesti Usuõpetajate Liidul planeerida suveks religiooniõpetuse õpetajate õppepäeva, kus ainekavale viimane lihv anda ja selle raamkava alusel õppida ette valmistama oma koolile sobivat ainekava. Õppepäevade täpsem aeg ja koht selgub mai lõpuks.
Religiooniõpetuse õpetamist korraldava määruse puudumine on probleem, mis kerkis tõsiselt üles veebruaris Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud religiooniõpetuse arendamise arutelul. Vastav dokument peaks sätestama korra, kuidas selgitada koolis välja religiooniõpetusest huvitatud õpilased, millised on kooli kohustused aine õpetamise korraldamisel.
Keskseks küsimuseks on õpetajate ettevalmistusele esitatavate nõuete fikseerimine – õpetajatelt hakatakse nõudma nii teoloogilist kui ka pedagoogilist ettevalmistust.
Õppematerjalide probleem on olnud aastaid üks tõsisemaid takistusi religiooniõpetuse õpetamise laiendamisel. Seni on vähemalt põhikooli osas tulnud loota õpetajate loovusele ja oskusele erilaadseid olemasolevaid materjale koolioludele ja oma õpilastele sobivaks kohandada. See aga tähendab, et tundide ettevalmistamine on aeganõudvam ja töömahukam kui teiste ainete õpetajatel.
Nüüd on Eesti Kirikute Nõukogu toetusel võimalik õppematerjalide osas astuda suur samm edasi, nimelt finantseerib EKN religiooniõpetuse õppematerjalide väljatöötamise projekti, mis käivituks käesoleva aasta septembrist.
Religiooniõpetuse kodulehekülg Internetis on lahendus, mille ainenõukogu ja Eesti Usuõpetajate Liit praeguseid Eesti olusid kaaludes kõige mõttekamaks tunnistas. Arutelus leiti, et tervikliku õpikute sarja kirjutamine sinna juurde kuuluvate töövihikutega on praktiliselt võimatu: kooliti on religiooniõpetuse õpetamine väga erinev, laste eelteadmised, vanus ja paljud muud asjaolud aga muudavad õpetamise tervikpildi mitmekesiseks ja kirjuks.
Seega on vaja lahendust, mis oleks paindlik, arenev, töö käigus täiendatav ja võimalikult mitmekesine. Arvestades järjest laienevat infotehnoloogia kasutamist koolis ja seda, et praktiliselt on kõigil koolidel Interneti-ühendus, jäigi mõte peatuma religiooniõpetuse kodulehekülje loomisel. Vastava võrguruumi on lubanud anda Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Et see kena ja innovaatiline mõte teoks saaks, tuleb leida inimesed, kes õppematerjalid välja töötaksid ja kõigile kättesaadavaks teeksid.
Nende leidmiseks kuulutatakse religiooniõpetuse ainenõukogu ja Eesti Usuõpetajate Liidu poolt välja konkurss religiooniõpetuse õppematerjalide koostaja(te) leidmiseks.
Mida kandidaadilt oodatakse? Kõigepealt praktilise koolitöö kogemust. Meistritöö prooviks oodatakse esimesele kooliastmele sobivaid nelja tunni materjale, mis peaksid sisaldama tunni ettevalmistamise abimaterjale õpetajale, ideid tunni ülesehitamiseks ja mitmekesiseid ülesandeid õpilastele.
Teemade valikul võib kasutada ajakirjas Kristlik Kasvatus 2001/1 ilmunud religioonõpetuse ainekava õppesisu loendi tööversiooni.
Proovitööd tuleb saata Tartu ülikooli usuteaduskonda Pille Valgu nimele. Viimane postitempli kuupäev võib olla 10. juuni. Kandidaatide hulgas teeb valiku religioonõpetuse ainenõukogu ja EULi ühine komisjon. Väljavalituga sõlmitakse tööleping. Kõigi täpsustavate küsimustega võib pöörduda allakirjutanu poole (e-post pvalk@ut.ee; tel 07 375 963).
Häid ideid ja inspiratsiooni kõigile kandideerijatele!
Pille Valk, religiooniõpetuse ainenõukogu esimees