Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Lühiuudised

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Epideemia ägeneb

Sügise saabudes Euroopas taas ägenenud COVID-19 epideemia ei ole jätnud mõ­jutamata ka kirikuelu. Nii olid möödunud nädala sei­suga haiged tervelt neliteist Poo­la katoliku kiriku piis­koppi.

Meedias on juhitud tä­he­­le­panu, et viirus võis muu­­hul­gas levida 5. ja 6. ok­toob­­ril toimunud piiskop­pi­de kogu istungil Łódźi pea­piis­kopkonnas, kus ole­vat eira­tud vajalikke ette­vaa­­tus­abi­nõu­sid. Teisalt pi­di osa hai­geid piiskoppe saa­ma nak­kuse siiski mujalt, sest nemad kohtumisest osa ei võtnud.

Kardetakse, et epideemia levikut võib Poolas veelgi soodustada kõigi pühakute päeva tähistamine 1. no­vemb­ril, mil tavakohaselt külastavad kalmistuid suu­red rahvahulgad.

Läti valitsuse kehtestatud uute eeskirjade kohaselt nõutakse aga üldjuhul ka ju­malateenistustel osaleja­telt suu ja nina katmist. See ei laiene teenistust läbi vii­vatele vaimulikele, alla 13-aastastele lastele ning nei­le, kes ei saa maske kan­da meditsiinilistel põh­jus­­tel. Samuti eeldatak­se ki­rikulistelt käte desinfitsee­rimist ja kahemeetrise vahe­maa hoidmist.

Kõneainet Roomast

Katoliiklaste seas on viimas­tel nädalatel elavalt arutle­tud paavst Franciscu­se poolt avaldatud uue entsüklika „Fratelli tutti“ üle, mis on pühendatud ühiskondlikele probleemidele. Vaatlejad on sellest esile tõstnud paavs­ti kriitika populismi ja reguleerimata turumajan­duse aadressil.

Samuti põhjustab siiamaa­ni rohkesti vastukaja 25. sep­tembril aset leidnud ka­to­­­li­ku kiriku pühakute kon­gre­­gatsiooni prefekti kar­di­­nal Giovanni Becciu (pil­dil) tagasiastumine kor­rupt­­­sioo­nisüüdistuste tõttu. Lisaks on Itaalia mee­dias esi­tatud väiteid, nagu oleks Becciu andnud altkäe­mak­su, et aidata kaasa oma ri­vaa­li kardinal George Pelli süü­di­mõistmisele ala­ea­lis­te seksuaalses kuritarvi­ta­mi­­­ses. Pell mõistetigi mul­lu Aust­­­raalias vangi, kuid va­bas­­ta­ti tänavu aprillis riigi ülem­koh­tu poolt. Becciu ei­tab kõiki süüdistusi kate­goo­ri­liselt.

Eriti suurt meedia­kajas­­tust on aga pälvinud näda­la eest avalikkuse ette tul­nud paavst Franciscu­se väljaütlemine, mi­da on tõl­gendatud toetus­aval­­du­se­na samasooliste paa­ri­de kooselu õiguslikule reguleerimisele.