Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Nõuab tegijatelt pühendumust

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Eesti Metodist Kiriku ajakiri Ko­du­teel, mis ilmub neli kor­da aastas, on oma kiriku hääle­kandja kõikidele metodistidele Eestis. Viimane number kesken­dub meenutama ajakirja välja­and­mise aastaid kestnud lugu.

30. augustil tähistas Eesti Metodisti Kirik (EMK) 100 aasta möödumist oma esimese ajakirja ilmumisest ja 30 aasta juubelit ajakirja Koduteel taasilmumisest. 

Koosviibimine Tallinna metodisti kiriku auditooriumis oli peohõnguline, sest tähistada oli kolme olulist tähtpäeva: 100 aasta möödumist ajakirja Kristlik Kaitsja ilmumisest, 85 aasta möödumist Saaremaa metodisti koguduste ajakirja Koduteel ilmumisest ja 30 aasta täitumist ajakirja Koduteel taasilmumisest. 

Pidupäeva arutelu

Sisukas päev algas juba EMK aastakonverentsi ja Tal­linna koguduse ühise jumala­tee­nis­tusega, ikka 1994. aastal alus­tatud ja 2000. aastal sis­se õn­nistatud Narva maan­teel asuvas modernse arhitek­tuu­riga kirikus.

Kuulati mälestusi meto­dis­ti kiriku häälekandja välja­and­misest, loositi ajakirja Ko­duteel tellijate vahel au­hin­du ning innustati uusi hu­vilisi ajakirja tellima, sa­mu­ti söödi päevakohase sõ­nu­miga kaunistatud tor­ti ning tehti ühispilt sünd­mu­se ajalooannaalidesse jääd­vus­ta­miseks. 

Aga lisaks ettekannetele aja­looliste ülevaadetega oli päeva­korras eraldatud aeg aru­­telule küsimuste üle, ku­hu on ja kuhu võiks olla teel krist­lik ajakirjandus Eestis. Aja­kirjanik Lauri Tankleri ju­hitud vestlusringis osalesid Ro­bert Tšerenkov EMK esin­da­jana, Helle Aan Raa­dio7-st, noorteajakirja Pluss te­­­­­gev­­­toimetaja Katarina Ka­­lei­ninkas, Päevasõna toi­me­taja Tarmo Lilleoja, Eesti Ki­­riku tegevtoimetaja Liina Raud­vassar ning ajakirja Ko­du­teel toimetaja Marjana Luist.

Aitas suur soov

Rein Laanser rääkis, et nõu­kogude ajal sada aastat tagasi alus­tatud Kristliku Kaitsja il­mu­mine katkes ning sai taas või­ma­likuks alles poliitiliste olude muu­tudes. 1990. aasta mais alus­tas Urmas Rahuvarm Ku­ressaare kogudusest EMK aasta­konverentsi otsusel aja­kir­ja toimetamist. Nimeks va­li­ti Koduteel 1930. aastatel Saa­remaal ilmuma hakanud sa­manimelise ajakirja järgi, see­ga loobuti 1920. aastast ilmu­nud ajakirjaga Kristlik Kaitsja jät­kamisest. 

„Oli raske, aga põnev aeg ja aja­kirja väljaandmine tähendas tööd kogu perele,“ nimetas Laa­n­­ser, lisades, et toonastes olu­des sai ajakirja välja anda vaid suu­re entusiasmiga. Puu­dusid kor­ralikud tehnilised vahendid ja rahalised ressursid, sa­mu­ti polnud lehetöösse pa­nustanutel erialast välja­õpet. 

Aga oli suur soov ja val­mis­olek aidata ületada vägivaldselt tekitatud lõhe kristliku pe­ri­oo­dika väljaandmisel. Olu­­­­line oli, et sellekohast soo­­­vi väljendas selgelt ka kiriku­va­lit­sus. 

Vaimulik sõnum on ajatu

Endine EMK superintendent Taavi Hollman meenutas, et kirikuvalitsuse põhimõte oli vankumatu: „hoida ajakirja elus maksku mis maksab“. Ainelise toe saamiseks kasutati erinevaid viise, näiteks oli päris edukas Kodutee kohvik – pärast jumalateenistust sai kirikukohvil osta vabatahtlike valmistatud küpsetisi ning tulu läks ajalehe väljaandmiseks. Toetatud on ka välismaalt. 

Aastast 1999 töötanud toimetuse kolleegium loodi, et pakkuda toimetajale sisulist tuge. Ligi 20 aastat oli ajakirja toimetajaks Kärt Jänes-Kapp Tallinna kogudusest, kes Tartu ülikoolis cum laude aja­loo­teaduskonna lõpetanuna oli ühiskonnas tuntud kui kir­jastuse Koolibri ja ajakirja Ho­ri­sont toimetaja. 

Hollman tõi väljavõtteid en­da kirjavahetusest Kärt Jänes-Kapiga. Viimased meilid, mil­le sisu puudutas ajakirja Ko­du­teel numbrit, liikusid nen­de vahel viis päeva enne Kärdi raske hai­guse tagajärjel saabunud sur­ma 2015. aastal. 

Alates 2019. aastast on toi­me­tajaks superintendent Ro­bert Tšerenkoviassistent Mar­jana Luist, kes viimast aja­kirjanumbrit tutvustades too­ni­tas, et vaimulikud sõnumid on ajatud: „Kolleegiumi taot­lus ajakirja välja andes on in­nus­tada lugejaid vaimulikult kas­vama, anda selge alus õpetus­küsi­mustes ja julgustada täit­ma üleskutset, mis kehtib mei­le kõigile – kuulutada evan­gee­liu­mi.“ Toimetaja tänas kõiki neid, kes ajakirja Koduteel välja­andmisele isiklikult kaasa on aidanud. Kui ta palus saa­lis püsti tõusta ajakirja välja­andmise ja levitamisega ühel või teisel moel seotud ini­mestel, jäid istuma vaid vä­hesed.

Liina Raudvassar