Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Pastoraadi piiblikool Tartus

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

21. septembri õhtul alustab Tar­tus Pastoraadis (Riia 22a) uus piiblikool, kuhu on oodatud kõik huvilised alates 18. elu­aas­tast.

Apostel Paulus kirjutab: „Usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu“ (Rm 10:17). Jumala sõ­na kuulmata ja seda tund­mata ei saa tekkida päästev ja viljakandev usk. Seepä­rast on Piibli sõnumi kuu­l­­mine ja mõistmine elu ja sur­ma küsimus.

Piibli kättesaadavusele vaa­tamata seisame täna prob­leemi ees, et paljud koguduseliikmed loevad pü­hakirja harva või ei loe se­da üldse. Piiblit pee­takse üle jõu käivaks lek­tüü­riks, sellega seostuvad vää­rad eel­arvamused jne. Pas­to­raadi piiblikooli eesmärk on seda olukorda leevendada, pak­kudes võimaluse sü­ve­­neda Piib­lisse ühe õp­peaasta jooksul. Ooda­tud on ka need, kes po­le ko­gu­duseliikmed, vaid soo­vi­vad lihtsalt raamatute raa­matuga tutvust teha. Va­rasemaid teadmisi Piiblist ei eel­data. 

Pastoraadi piiblikool koos­neb 36 õppeõhtust. Õhtu esi­me­ses pooles vaatleme Piibli eri­nevaid raamatuid, tuues esile nende põhisisu, kesksed sündmused ja te­ge­laskujud. Õhtu teine pool on pühendatud Luu­ka evangeeliumile ja hil­jem Apostlite tegude raa­matule. Otsime vastuseid küsimustele, milline on Jee­suse õpetus ja kui­das ku­ju­nes esimeste krist­laste elu.

Õppeõhtuid aitavad si­sustada kuusteist lektorit, nende hulgas peapiiskop Urmas Viil­ma, Aare Kim­mel, Randar Tasmuth, Pee­ter Roosimaa, Eenok Haa­mer, Leho Paldre, Joel ja Kristjan Luhamets jt. Neile, kes läbivad vä­hemalt 70% loengutest, väljastatakse koo­li­tus­tõend. 

Piiblikoolis osalemine on ta­su­line. Üks õhtu, milles si­saldub ka kohvipaus, mak­sab 10 eurot. Ta­suda saab ka suuremate osade kaupa, sel juhul muutub hind sood­samaks. 

Pastoraadi piiblikooli saab re­gistreeruda 15. sep­tembrini. Täp­sem in­fo on leitav inter­ne­tist tar­tu­pastoraat.ee/piib­­li­kool. Tere tulemast Pas­to­raadi piib­likooli!

Marek Roots