Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Taaspühitsetud ilu ja värskus Lüganusel

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Peapiiskop Urmas Viilma taaspühitseb Lüganuse Ristija Johannese kirikut. Kätlin Liimets.

19. septembril taaspühitses peapiiskop Urmas Viilma Viru praostkonnas asuva Lü­ga­nuse Püha Ristija Johan­ne­se kiriku. 

Kaasa teenisid emeriit­pea­piis­kop Andres Põder ja kunagine Lüganuse õpetaja (1973–1985) emeriitpiiskop Einar Soone.

„Kõige tõenäolisem koht Jumala poolt kõnetatud ja Püha Vaimu poolt puudutatud saada on kirik – Jumala koda. Nõnda ei ole ühegi kiriku rajamisel ega ka renoveerimisel muud mõtet, kui luua inimestele koht, kus ta kohtub ja õpib tundma Jumalat,“ ütles Lüganuse kiriku taaspühitsemise jumala­teenistuse jutluses peapiiskop Urmas Viilma.

Selle eesmärgi nimel on Lüganuse koguduses diakon Tõnis Tamm ja juhatuse esimees Risto Lindeberg koos kaastöölistega viimased kuus-seitse aastat eriliselt pingutanud ja laupäevasel jumalateenistusel, kuhu oli kogunenud üle 100 kirikulise, maitsti aastatepikkuste tööde vilja, tänades Taevaisa suure rõõmu ja pidulikkusega. Re­mont on andnud kaunile kesk­aegsele pühakojale tagasi te­ma värskuse ning ilu ja on imet­lusväärne, mida sedavõrd lü­hikese ajaga on suudetud ära teha.

Taaspühitsemine

Taaspühitsemine algas prot­sessiooniga punaste liturgiliste tekstiilide ja lilledega kau­nis­ta­tud kirikusse, kus reno­veerimistöid teinud Scandec Ehitus OÜ juhatuse liige Aivo Raud andis peapiiskop Viilmale kiriku sümboolselt üle, ulatades pühakoja võt­me. Ülemkarjane edastas sel­le omakorda koguduse hool­dajaõpetajale Avo Kiirele. See­järel liikus prot­sessioon koos eespool nimetatute ja diakonite Tõnis Tamme, Ulvar Kullerkupu, Tiit Zeigeri ja preester Einar Laignaga altariruumi.

Emeriitpiiskop Soone ter­vitus kogudusele oli osa­võtlik ja soe. Ta tänas Jumalat, kaas­töölisi ja sponsoreid ning meenutas 14. sajandist päri­ne­va kirikuhoone lugu, eriliselt II maailmasõjas saadud põh­jalikke purustusi: „Säilinud on 1944. aasta jõuludel tehtud fo­tod, kus inimesed olid ko­gunenud kiriku müüride vahe­le, sisustus hävinud, katuseks tähistaevas ja tulevik hämar. Kirik taastati ka sellel raskel ajal ja seda on läbi aastakümnete jätkatud tõusude-mõõnadega, kinnitades, et kogudus elab ja hoolib. Võime tänast tulemust nimetada imeks.“

Tervituse järel taaspühitses ülemkarjane värske välis- ja siseilme saanud pühakoja, altari ning kiriku eeskojas tahvli kiriku taastajatele ja toetajatele ning plaadid viimase viiesaja aasta jooksul teeninud vaimulike nimedega. Edasi kulges jumalateenistus oma tavapärases rütmis. Pihikõne pidas emeriitpeapiiskop Põder, orelit mängis Maris Oidekivi-Kaufmann ja laulis Tallinna Kaarli koguduse noorteansambel Maarian Toom­pere juhendamisel.

Suund sisulisele tööle

Pärast jumalateenistusejärgset toetajate ja kaastööliste täna­mist ning diakon Tamme rohket õnnitlemist tema 60. sünnipäeval andis juhatuse esimees, põline lüganuselane ja kohaliku omavalitsuse volikogu esimees Risto Lindeberg Eesti Kirikule väikese ülevaate teh­tust: „Enne renoveerimist olid kiriku siseseinad niiskusest ro­helised, väljast krohv maha kukkunud, vihmaveesüsteem puudus. Minu osaks jäi pro­jektide kirjutamine ja raa­matu­pidamine. Tõnise pa­nus oli toetajate leidmine, li­saks muidugi koguduse sisu­line töö.“ 

Aastate jooksul va­heta­ti altariruumi põrand, elektri­süs­teem, korrastati käär­kamber ning paigaldati altari­ruumi An­d­­­rei Lobanovi loodud vit­raaž. Sel aastal renoveeriti Lü­ganuse valla ja Leaderi prog­rammi toel välisfassaad, valmis uus vihmaveesüsteem, värviti kiriku siseseinad ja pühakoda sai uued uksed. Viimaste tööde maksumuseks kujunes umbes 120 000 eurot.

2012. aastal ordineeritud ja 2014. aastal Lüganusel tee­ni­mist alustanud, enne oo­pe­­ri­­koori lauljana töötanud dia­­­kon Tamm on tagasi vaa­da­­­tes rahulolevalt tänulik ja veen­­dunud, et kiri­ku taas­pü­hitsemine on parim viis, kui­das sünnipäeva tähis­tada: „Lü­ganuse kogemus on, et töödega tu­leb lihtsalt kus­kilt alustada ja siis lööb ka kogukond kaasa. Mis seal sa­lata, remondi organi­see­rimine võtab palju aega, energiat ja on viinud mõtted mu­jale. Edaspidi tahaks roh­kem tegeleda sisulise tööga. Tun­­nen, et olen võlglane selles osas.“

Kätlin Liimets 

Lüganuse kirik

Asub Purtse jõe käärus muistses asulakohas

Lüganuse kihelkonna esmamainimine 1240, kirik 1373

Kiriku vanim säilinud osa on pikihoone

1941 hävis sõjas katus ja kunstiväärtuslik inventar

Taaspühitseti jaanipäeval 1951

2013–2020 renoveerimine