Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Teeneteristi kavalerid

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

6. juunil kinnitas kirikuvalitsus EELK
Teeneteristi statuudi. Meie kiriku uut ja väga väärikat autasu on aga antud
juba kümmekonnale  teenekale töötajale.
 Teeneteristi I klassi kavalerid on peapiiskop Andres Põder, E.E.L.K.
peapiiskop Udo Petersoo (   ); peapiiskop
emeeritus Kuno Pajula;  piiskop Einar
Soone. Teeneteristi II klassi kavalerid on emeriitõpetaja Esra Rahula, õpetaja
Harri Rein ja kirikumuusik Roman Toi, õp dr Kalle Kasemaa, õp dr Randar
Tasmuth,  õp emer dr Toomas Paul. Teeneteristi III klassi on saanud
mag Elmi-Johanna Pata.
 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Teeneteristi statuut

§ 1. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Teeneterist (edaspidi EELK Teeneterist) antakse vaimulikule või ilmiktöötajale,
kes on ustavalt ja eriti väljapaistvalt või pikaajaliselt teeninud Eesti
Evangeelset Luterlikku Kirikut või mõnel EELK tegevusalal osutanud
märkimisväärseid teeneid. EELK Teeneterist võidakse anda ka isikule, kes ei ole
EELK teenistuses, kuid on osutanud EELK-le silmapaistvaid teeneid.

§ 2. EELK Teeneterist on kolmejärguline.
EELK Teeneteristi III järk antakse isikule, kes on osutanud silmapaistvaid
teeneid koguduse või tegevusala tasandil. EELK Teeneteristi II järk antakse
isikule, kes on juhtival ametikohal osutanud silmapaistvaid teeneid
piirkondlikul või üleriigilisel tasandil. EELK Teeneteristi I järk antakse
isikule, kes on tipptaseme juhina osutanud silmapaistvaid teeneid üleriigilises
või rahvusvahelises ulatuses. EELK peapiiskopile kuulub EELK Teeneteristi I
järk ametijärgselt.

§ 3. Ettepaneku EELK Teeneteristiga
autasustamiseks võib teha peapiiskop, piiskop, Konsistooriumi assessor,
kantsler, Vaimulike konverentsi juhatus, praostkonna nõukogu või praost.
Praostkonna praosti kaudu võivad teha ettepaneku koguduse juhatus või õpetaja,
vastava töövaldkonna assessori kaudu EELK sihtasutuse või koostööpartneri
juhtorgan. Ettepanek peab olema põhjendatud ja selles peavad olema kirjeldatud
autasustamiseks esitatu teened.

Autasustamisettepanekud peavad laekuma
Konsistooriumi kantseleisse vähemalt 2 kuud enne plaanitud autasustamist.

§ 4. Autasustamisettepanekud vaatab läbi
Konsistooriumi otsusega moodustatud EELK autasude komisjon (edaspidi Komisjon),
kes annab omapoolse arvamuse peapiiskopile esitamiseks Konsistooriumile.

Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on
2/3 Komisjoni liikmetest. Otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte pooleks
jagunemisel otsustab juhataja hääl. Komisjoni liikmele EELK Teeneteristi
andmist arutab ja otsustab Komisjoni ilma kõnesoleva isiku osavõtuta. Komisjoni
koosolekud EELK Teeneteristi määramiseks on kinnised, protokollitakse ainult
lõppotsused.

§ 5. Otsus EELK Teeneteristi andmise kohta
teeb Konsistoorium. Otsus avaldatakse ajalehes Eesti Kirik ja Kiriku Teatajas.
Otsus peab sisaldama autasu määramise põhjenduse.

§ 6. EELK Teeneteristiga autasustatakse
korraliselt Nelipühade kui kristliku kiriku sündi tähistaval ajal. Erijuhul
võib EELK Teeneteristi anda ka muul ajal.

§ 7. EELK Teeneteristiga koos antakse
autasustatule vastav tunnistus, millel on EELK pitser ja peapiiskopi ning
kantsleri allkirjad. Arvestust autasude kohta peab Konsistooriumi kantselei.

§ 8. EELK Teeneterist on kullatud metallist
valmistatud kaarduvate harudega ladina rist, mille esikülg on kaetud valge
kuumemailiga. Ristiharude külgedel on musta emailiga kaetud ääris. Risti keskel
on punase läbipaistva kuumemailiga kaetud heraldiline roos. Roosi peal on
kuldne süda, selles must ladina rist. EELK Teeneteristi tagumine külg on sile,
sellele graveeritakse autasu number ja I järgu ristile ka autasustatu nimi. I
järgu Teeneteristi kõrgus on 63, laius 52 mm. II ja III järgu Teeneteristide
kõrgus on 48, laius 38 mm

§ 9. EELK Teeneteristi I järgu aumärki
kantakse kaelas 40 mm laiuse muareesiidist lindi küljes. Daamid kannavad EELK
Teeneteristi I järgu aumärki samast lindist põiklehvi küljes vasakul pool
rinnal. Sinise põhitooniga lindi äärtel on 
3 mm laiused kuldsed triibud.

EELK Teeneteristi II ja III järgu aumärke
kantakse 35 mm laiuse muareesiidist lindi küljes vasakul pool rinnal. Sinise
põhitooniga lindi äärtel on 2 mm laiused kuldsed triibud. EELK Teeneteristi II
järgu aumärgi lindil on lisaks samast lindist rosett diameetriga 22 mm.

§ 10. Isik, keda on autasustatud EELK
Teeneteristi erinevate järkude aumärkidega, kannab ainult kõrgema järgu
Teeneteristi. Originaalsuuruses EELK Teeneteristi asemel võib vastavalt
aumärkide kandmise heale tavale kanda miniatuurmärki.

§ 11. EELK Teeneteristi kandmise õiguse
võib autasustatult ära võtta Kirikuseadustikus ettenähtud alustel. EELK
Teeneteristi kandmise õigusest ilma jäetud isik on kohustatud tagastama aumärgi
Konsistooriumi kantseleile.

Kinnitatud EELK Konsistooriumi 6. juuni
2006 otsusega