Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tervituskiri koolirahvale teadmiste päevaks, 1. septembriks

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Armsad õpilased, lastevane­mad, õpetajad ja kogu kooli­rahvas!

Inimkonnale on oma­ne tunda uhkust oma edu­sam­mu­de, tead­miste ja tarkuse üle. Eriti kipume teadmiste olu­lisust rõ­hu­tama meie, kes me 1. septembrit tähistame tead­miste päe­va­na.

Teadmised on elus eda­si jõudmiseks ja õigete ot­sus­te tegemiseks olulised. Teadmiste olemasolu on või­ma­lik ka mõõta ja testida – tunnikontrolli, kontrolltöö ja eksamiga. Eelduseks on, et mi­da rohkem inimene teab, seda targem ta ka on. Testide tulemused näitavad, et Eesti koo­lide õpilased on lausa ühed maailma targemad.

Järelikult saame neid koo­le, kus meie lapsed õpivad, ni­­me­tada headeks koolideks. Samuti võime nendes koo­lides loodud õpitingimusi pidada piisavaks hea hariduse omandamiseks. Eda­si järeldades võime olla kind­­lad, et kõik rohkelt tead­mi­si juurde saanud ja hea hariduse omandanud ini­mes­test on sirgunud ka headeks ini­­mesteks, sest kuidas võikski heas koolis omandatud hea ha­ridus vormida halbu ini­mesi? 

Paraku tuleb tõdeda, et maa­il­mas meie ümber on palju roh­kete ja mitmekülgsete tead­miste ja hea haridusega ini­mesi, kelle käitumist ise­loo­mustab hoolimatus ligimese ja keskkonna vastu. Tuleb nentida, et hea haridus ei garanteeri seda, et inimestest arenevad head inimesed.

Jeesuse käest küsiti kord: Hea õpetaja, mis ma pean te­ge­ma, et ma päriksin igavese elu? Jeesus vastas: Miks sa ni­metad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks – Jumal. (Mk 10:17–18)

Headus on midagi, mis eksisteerib unistuste ja us­ku­muste silmapiiril, olles omajagu ebamaine ja kät­te­saa­ma­tu. See on eesmärk, milleni peame alati püüdlema. Headuse poole sirutumine on pidev areng, mis kestab ko­gu inimese elu. See on palverännak, mis algab sün­ni­hetkel. Koolitee on üks üsna kaalukas ja oluline teelõik sellel palverännakul headuse poole, heaks inimeseks sirgumise poole. Võimalust jõuda soovitud eesmärgini kasvatab see, kui uut põlvkonda saadavad sel palve­rän­nu­teel head õpetajad, kes teadmiste jagamise kõrval ju­hatavad oma õpilasi hea sõna ja eeskujuga.

Mitte peale jääval sõnal pole kaalu, vaid sõnal, mille pea­le saab midagi ehitada, midagi loovat, midagi head, ütleb üks tarkusetera.

Soovin kõigile õnnistusrikast teadmiste päeva ning viljakat uut kooli- ja haridusaastat!

31. augustil

Urmas Viilma

peapiiskop