Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Reisimehest vaimulik meenutab

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Õpetaja Kalduri mälestuste­raa­matut on võimalik endale soe­tada Jõhvi kogudusest.

Jõhvi koguduse õpetaja Peeter Kaldur (66) on välja andnud mälestusteraamatu „Sõidud Eestis ja Eestist nii idasse kui läände ning väliskülaliste vastuvõtmine“. 

1978. aastal ordineeritud Peeter Kaldur on EELK vanimaid te­gev­vaimulikke. Alates 1980. aas­tast on ta olnud Jõhvi ko­gu­duse õpetaja, 1989–1992 oli kon­sistooriumi assessor ning aas­tatel 1992–1995 ja 2011–2015 Viru praost.

Nüüd on Kalduri sulest il­mu­nud väga omanäoline mä­­­­les­tusteraamat, mis si­sal­­­­dab kroonikalaadseid mä­­­­­­­lestuskilde tema arvu­ka­­­­­­test eraviisilistest ja ameti­rei­­sidest. Illustreeritud on teos autori enda fotodega siht­kohtadest kaasa toodud su­ve­niirtaldrikutest.

Raamat algab seikluslike kirjeldustega autori noo­rus­­aastatest, mil ta rändas eri­nevates Nõukogude Liidu piir­kondades. Suurem osa hili­sematest reisidest on aga seo­tud kirikutööga. Alates nõu­kogude aja lõpust on Kaldurile an­tud nimelt sageli ülesandeks esindada EELKd suhtlemisel väliskirikutega.

Muu hulgas on ta osa võt­nud Euroopa Kirikute Kon­verentsi, Lu­terliku Maa­ilmaliidu ja Ki­rikute Maa­ilmanõukogu üri­tus­test. Eri­ti palju on Kaldur aga vä­lis­maal käinud seoses oma kodukoguduse ja Viru praost­konna esindamisega ning EELK diasporaatöö or­gani­see­rimisega Venemaal.

Teose huvitavaimaks osaks on­gi autori avameelsed kir­jel­dused nendest ame­ti­s­õitudest, mis avar­da­vad olu­li­selt lu­ge­ja pilti lä­hi­mineviku ki­ri­ku­elust. Arvukalt on mai­nitud ja iseloomustatud Eesti ja vä­lis­maa kirikutegelasi. Paraku ras­kendab lugemist siiski teks­ti puudulik liigendus ning isi­ku- ja kohanimeregistrite puu­du­mine.

Rain Soosaar