Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Judaismi seaduste kogu eesti keeles

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

mi__natraktaat-sabatSarjas «Piibel kontekstis» on Tartu ülikooli kirjastuselt ilmunud teine raamat – miš­na­traktaat «Sabat» (fotol).

Selle on heebrea keelest ees­ti keelde tõlkinud ja põh­­­jaliku kommentaariga va­rus­tanud Kalle Kasemaa. Juudi usu olulisimat püha puudutav tekst, judais­mi religioossete seaduste ko­­gumik Mišna on oluline nii juudi usu ku­ju­nemise seisukohalt kui usun­di­looli­selt laiemas plaanis. Seaduste ko­gu teise osa esi­mene trak­taat «Sabat» kesken­dub sabati­päeva tavadele ja tähenduse­le, kätketes endas üksikasjalikke juhiseid, kuidas sabatipäeval käituda – mis on lubatud ja mis mitte.
Mišnas on Vanas Tes­ta­mendis leiduvad juhised täp­susteni viidud. Peale juudi usu kujunemise aitab Mišna mõis­ta mitmeid Uue Testamendi kirjakohti. Lugemist on neile, kes soovivad ülevaadet sabatipäevast ja Mišnast, ning ka neile, kes on huvitatud tee­maga sü­vitsi minemisest.
Lisaks «Sa­bati» ees­­ti keel­de tõlgitud tekstile ja selle ük­sik­as­jalikule kom­­men­taa­­rile sisaldab väljaanne põ­h­jalikku sissejuhatust Miš­nasse ja traktaati «Sabat». Järg­neb traktaadi sisu ja üles­­ehituse ning keele ja stii­li põhjalik analüüs. Sa­muti saab ülevaate teksti tek­­kimisest ja sabatipäeva ajaloost. Raa­matus on põhjalik üle­vaade Mišnast – selle tekkeloost, si­sust, tõlgetest ja kom­men­­taaridest. Väljaande li­sas on mišnatraktaatide ni­me­kiri. Too­dud on ka kolm eesti keeleruumi jaoks soovituslik­ku heebreakeelsete sõnade trans­kribeerimise viisi.
Et sabati olemust paremini mõista, sisaldab väljaanne traktaadist ajaliselt noorema sabatit kommenteeriva teksti Zohari lõiku.
Doris Diana Orr