Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Iisraeli Messias ja jõulud

/ Autor: , / Rubriik: Elu ja Inimesed, Teoloogia / Number:  /

Kristuse sündi kuulutati ette Vanas Testamendis, jõululaps Jeesus kumab sealt lugejale. Repro «Kristuslapse kummardamine» (Antonio Allegri, u 1524).

Iga Piiblit tundev inimene teab mainida kuulsaid Jesaja ennustusi Messia sünnist.

Aga peale Jesaja on piisavalt ka teisi, kes on Messia tulekut ennustanud. Vana Testament, Seadus ja Prohvetid kõnelevad Messiast veelgi rohkem. Jõululaps Jeesus kumab sealt lugejale.
Tegu on siiski traditsioonilise kristliku viisiga lugeda Vana Testamenti. Juutluse Messia-ootus oli kahe aastatuhande eest suur, aga see ei täitunud Jeesuses. Juutlusele ei sobinud kristluse Messias.
Akadeemilises eksegeetikas suhtutakse Messia-prohvetitesse teadusala oma vahenditega. Selles ei võeta usulist seisukohta ennustuste täitumises. Protestantlikus eksegeetikas algasid teoloogilised vaidlused prohveteeringute üle juba valgustusajal.
Hermeneutiliselt ehk Piibli seletamise seisukohalt on olukord mitmetahulisem. Kiriku normatiivses õpetuses pole selle olemasolu ajal vaieldud selle üle, et Jeesuse sünd, elu ja ülesanne on juba kaua enne tema sündi kindlaks määratud.
Kristlase seisukohalt võib olla nii, et mingeid Vana Testamendi ennustusi ei saa mõista ilma Jeesuse ja tema tegevuseta.
Põhiline Jesaja jõuluprohveteering kõneleb suurest valgusest, mida näeb pimeduses kulgev rahvas (Js 9). Tuntud koht kõneleb lapsest, pojast, kes on antud meile. Tähtsad on ka tema nimed: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.
Teised Jesaja tuntud Messia-prohveteeringud on viited kannatavale sulasele. Jee­suse piinamine ja lepitussurm on kristlike piibliseletajate arvamuse põhjal täitnud need prohveteeringud.
Jõululikud on viide Messia tulemisele Taaveti soost ehk Iisai kännust tõusvale võrsele (Js 11) ning keskne kristoloogiline õpetus neitsist, kes jääb lapseootele (Js 7).
Ka väikeste prohvetite hulka kuuluv Miika viitab Messia sünnile. Kristlastele Miika raamatu 5. peatükis olev ennustus Iisraeli valitseja sünni kohta Petlemmas on olnud oluline. Prohvet Miikagi viitab juutliku messiausu kesksele elemendile: Messias toob rahu. Prohvet Jeremija raamatus viidatakse Messia sünnile Taaveti soost (peatükid 23 ja 33). Jeremija kuulutab ka oma laste pärast nutvast Raahelist, mis evangelist Matteuse järgi täitus Petlemma lastemõrvas.
Jõulude ajal on kohane süüvida Piibli ennustustesse Messia kohta. Vana kristlik Uue Testamendi traditsioon on näinud, kuidas kristlikud dogmad ja tõotused (nagu näiteks kolm­ainsusõpetus) on välja kujunenud juba Vana Testamendi ennustustes.
Üks kolmanda aastatuhande kristluse olulistest ülesannetest on piiblitõlgendus tugevalt muutuvas maailmas. Piibel võib kohati olla raskesti tõlgendatav kirjutiste kogu, aga kirik on uskunud, et see on seesmiselt ühtne Jumala ilmutus kõigi aegade inimestele. Vastus on Piiblis endas.
Jussi Rytkönen
Kotimaas 21.12.2016 ilmunud artikli „Israelin Messias ja joulu“ on eesti keelde tõlkinud
Kaido Soom