Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikufond kogus kaheksa kuuga 71 445 €

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Vastuvõtul konsistooriumis on vestlushoos Tiit Kõuhkna (paremalt), Jüri Ehasalu, Jüri Kraft ja Ants Laos.Tiit Mõtus.

Kirikufondi nõukogu tegi kok­ku­võtteid ja tänas vastu­võ­tul konsistooriumis anne­tajaid.

Fondi on suuremate sum­ma­­dega toetanud mitmed ette­võtjad ning lisaks paar tuhat väikeannetajat, sealhulgas pü­si­annetajad. „Meie kirikud va­­javad tuge nii riigilt kui ko­da­nikelt ning Kirikufond on suu­tnud ühiskonda innustada meie pärandit ühiselt kaits­ma ja säilitama,“ ütles rah­vas­tikuminister Riina Solman.

„Eraalgatuslikul hea­te­ge­vusel on riigiga võrreldes see suur eelis, et inimesed saavad te­­ha korda täpselt seda, mida nad tahavad korda teha, või an­netada just selleks, millele nad tahavad annetada – olgu sel­leks kodukiriku katus või üle-ees­tiline hingehoiu kor­ral­dus kee­rulistel aegadel nagu praegu.“

„Kirikufondil on sellel aas­­­tal olnud ligi kaks tu­hat väikeannetajat, mit­med toe­tavad fondi püsi­an­ne­tajatena iga­kuiselt,“ rääkis fondi nõu­ko­gu esimees Indrek Laul

„Ole­me teinud mitu suu­re­mat ko­gumiskampaaniat. Ke­vadel kogusime raha Tartu Maar­ja, Narva Aleksandri, Pal­diski Nikolai ja Tõstamaa Maarja ki­ri­kule. Menukaks osutus Ott Leplandi suvine heategevuslik k­irikukontsertide sari ning ees ootab aasta kõige tähtsam an­ne­tusaeg – jõulud.“

„Raamatukogude puhul ei eel­da keegi, et neid re­no­veeriks või ehitaks raa­matulaenutajad oma an­ne­tus­test, nagu ka ter­vi­seradu ja mänguväljakuid ei rajata ainult rahvasportlaste ja las­te­vanemate toetustest,“ üt­les peapiiskop Urmas Viilma. „Ometi on Eestis levinud väär­­arusaam, et ajaloolised ja mälestistena kaitse all ole­vad kirikuhooned, mis on kõi­gile inimestele avatud, na­­gu ka raamatukogud või mänguväljakud, peaksid saa­ma restaureeritud ainult ko­gu­duseliikmete annetustest. Et­tevõtjad, kes on EELK Toe­tusfondi annetusi teinud, aita­vad oma eeskuju najal murda se­da väärarusaama ja juhtida tähelepanu sellele, et vanad aja­loolised pühakojad koos seal­­sete kunstiväärtustega va­javad pü­simiseks kogu ühis­konna tu­ge ja toetust.“

Kirikufond kogub annetusi vee­bilehel www.kirikufond.ee. Annetada saab ka lühi­numb­ritel: helistades 900 0002 an­netad 5 eurot, helistades 900 0003 annetad 10 eurot ja he­listades 900 0004 annetad 25 eurot.

Katri Gailit