Täitke oma südame akud Püha Vaimuga

/ Autor: / Rubriik: Jutlus, Pühapäevaks / Number:  /

Õpetaja Küllike Valk. Foto: Toomas Nigola

Nõnda ütleb Issand: „Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub.”

(Joel 3:1–5)

Prohvet Joel, üks väikeste prohvetite seast, on sel aastal saanud ülesande kinnitada meid rõõmusõnumiga: „Kes hüüab appi Issanda nime, pääseb.“

Prohveti tegevus Iisraeli pillutatud rahva hulgas, ilmselt Paabeli vangipõlve päevilt, kuulutas toona Issanda kohalolu nii taganenute seas õiglase karistusena kui ka lunastust ja päästet neile, kes usuvad. Prohveti suu läbi kõneleb inimestega Issand: „Ma valan oma Vaimu kõige liha peale …“

Joel räägib Issanda Vaimu tegevusest, tööst, avaldudes tunnustähtedes, nägemustes, lootusrikkusest igavikus. Jeesuse Kristuse lohutavad, julgustavad, kinnitavad sõnad jüngritele enne enda taevasse tõusmist sisaldavad aegu ületavat tõotust: „te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni” (Apostlite teod 1:8). Nelipühal Jeruusalemmas tuletab Peetrus inimestele meelde prohvet Joeli neidsamu sõnu.

Nelipüha tähistab juutide kalendris nädalate püha, on seatud 2. Moosese raamatu 23. peatüki 16. salmis: „Ja pea lõikuspüha oma varajase vilja saagile, mille oled külvanud põllule; ja vilja kokkupanemise püha aasta lõpus, kui sa oma saagi põllult koristad!“

See on kevadine lõikustänupüha, mil pühakodadesse toodi nisupõldude esimene korje. Püha peetakse seitse nädalat ja üks päev pärast paasapüha teist päeva. Inimesed olid kogunenud Jeruusalemma, et tuua Jumalale ohver esimesest saagist ning paluda õnnistust sellele ja järgmistele saakidele. Sellest kaugest ajast pärineb ka tava kaunistada nelipühal pühakoda kasvukülluses taimedega.

Püha Vaim, kes aegade algusest saati on olnud tegev, on enamasti oma suurest tagasihoidlikkusest jäänud nähtamatuks või tuule liikumises ja kohinas inimesele tajutavaks. Vanas Testamendis Püha Vaim tegutseb Jumala tundmise ja aukartuse Vaimuna, tegutsedes prohvetites, kes pidid Jumala õiguse viima kõikidele rahvastele.

Elmar Salumaa märgib oma 2008. a ilmunud „Süstemaatilise teoloogia käsiraamatus”: „Prohvetid on Jumala Vaimu vahetud tööriistad. Nende teod ja kõne, manitsused ja hoiatused on sellesama jumaliku Vaimu sisendused. Kõikjal ja kõiges, kus Jumal iganes tegutseb, tegutseb Ta oma Vaimu läbi – alates maailma loomisest kuni oma äravalitud rahva Iisraeli juhtimiseni.“

Uues Testamendis saab Püha Vaim nähtavaks laskudes ihulikult tuvina Jeesuse peale (Luuka evangeelium 3:22), kui Ristija Johannes Jeesuse Jordani jõe vette kastis, ning nelipühal hargnevate tulekeeltena laskumas iga üksiku peale (Apostlite teod 2:3).

Püha Vaim, kes on olnud kohal aegade alguses Jumala Vaimuna, mis hõljus vete kohal (1. Moosese raamat 1:2), puudutab meidki. Me ei näe teda, kuid tajume oma mõtteis, südames, kõnes ja tegudes.

Lastetöötegijate palvekoosolekul mai alul kõnelesime Pühast Vaimust, sellest, kuidas me ise oleme tajunud tema tegutsemist meie eludes. Püüdsime ka jagada ideid, kuidas Püha Vaimu olemusest rääkida lastele ja noortele.

Mulle jäi kõrvu Viru-Nigula diakoni Aili Ilvese näide. Vaadake oma mobiiltelefoni. Tore ja igapäevane asjake, alati on ta meil kaasas. Tunneme ennast abituna, kui oleme ta maha unustanud või kaotanud. Kui selle seest võtta välja SIM-kaart, saame teha hädaabikõnesid – 112, see on justkui kõne Jumalale, kes on alati olemas ja kes kuuleb meie kõige salajasematki palvet, kes meid alati aitab.

Kui telefonis on SIM-kaart, siis on meil ka „telefoniraamat“ ehk meil on sisestatud Jeesuse nimi, kelle poole pöörduda. Jeesus on õpetanud oma jüngreid ja õpetab ka meid, kuidas keerulistest olukordadest välja tulla, kuidas usaldada kõiges Jumalat.

Kuid kui meie telefonis puudub aku või see on tühjaks saanud, ei saa me oma telefoni kasutada isegi mitte hädaabikõnedeks. Telefoni aku on nagu Püha Vaim – kui ta on meiega, saame ühenduse nii Jumala kui ka Jeesusega. Kui teda ei ole, oleme kerge saak Kiusajale, Kurjale.

Täitke oma südame akud Püha Vaimuga. Kandke hoolt selle eest, et oleksime täidetud Jumala püha sõnaga, et oleksime valmis tegutsema Jumala tarkuses ja õiguses. Püsige tänus ja palves. Aamen.

Küllike Valk

Ridala ja Martna koguduse õpetaja